นางปรารถนา  ตรีสุขี

หัวหน้างานปกครอง

นายสุวรรณ  วีระกาญจนพงษ์

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ

นางสาวปุยฝ้าย  ประยูรคำ

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

นางสาวมณฑรัตน์  บรรจง

หัวหน้างานระบบทวิภาคี