นางปรารถนา  ตรีสุขี

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวสุภาวดี  นุ่มแก้ว

หัวหน้างานวิชาการ

นางศุภลักษณ์  วิรุนทร

หัวหน้างานงานวัดผลและประเมินผล

นายสุวรรณ  วีระกาญจนพงษ์

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ

นายก้องภพ  ตระกูลหวังดี

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

นางสาววิภานันท์  จงสกุลศิริ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวปุยฝ้าย  ประยูรคำ

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล