นางปรารถนา  ตรีสุขี

หัวหน้างานปกครอง

นายสุวรรณโชติ  วีระกาญชนะพงษ์

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ

นางสาวปุยฝ้าย  ประยูรคำ

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

นางสาววิภานันท์  จงสกุลศิริ

หัวหน้างานการเงิน