Previous
Next

กิจกรรมของเรา

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

การอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การฯ

เข้าร่วมพิธีเปิด ประชุมวิชาการองค์การฯ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการ “ปลูกต้นไม้ 1,000,000 ต้น”