Previous
Next

กิจกรรมของเรา

ปฐมนิเทศฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566

การอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566

การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร