นางสาวภิญญดา จักรวรรณพร

ครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวบุญญาพร  เปรมมุณี

ครูผู้สอนสาขาวิชาการตลาด

นางสาวมณฑรัตน์  บรรจง

ผช.หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม/ท่องเที่ยว

นายธัชพัชญ์  จ่ายอั้น

ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายจักรพงศ์ พลแพงขวา

ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวธนาวรรณ ห้วยกระเจา

ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายอาทิตย์  ยุงไธสง

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายพนม  แก้วดำ

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายวิทยา  ศาลาทอง

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายสมศักดิ์  ธนะเรืองสกุลไทย

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

นายไพโรจน์  แสงศรีมณีวงศ์

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

นายศรายุทธ  ปิตานุวัฒน์

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

นายรัฐธีร์  ไชยอุดมพิทักษ์

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

นางสาวสุภัชชา  บำรุงสุข

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

ว่าที่ร.ต.สุโชติ     ยิ้มถนอม

ครูงานปกครอง

นายอนุตร  เติมสายทอง

ครูงานสื่อการเรียนการสอน

นายวรุฒ  สุขหงษ์

ครูงานปกครอง

นางสาวพัชรินทร์  วาจี

ครูงานปกครอง

นางฐิตาพัศ  ลอยเมฆ

ครูงานแนะแนว

นายณัฐวุฒิ  สังวรลิ

ครูงานแนะแนว

นางสาวประณิตา  เชื้อท้าว

ครูผู้สอนหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ฯ

นายมาฆะศักดิ์  รินทรามี

ครูผู้สอนหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ฯ