นายก้องภพ  ตระกูลหวังดี

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม

นายอาทิตย์  ยุงไธสง

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายพนม  แก้วดำ

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายวิทยา  ศาลาทอง

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นางสาวภิญญดา จักรวรรณพร

ครูผู้สอนวิชาการบัญชี

นายพีรพงศ์  ศรีษะมุข

ครูผู้สอนวิชาการตลาด

นายธัชพัชญ์  จ่ายอั้น

ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายจักรพงศ์ พลแพงขวา

ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวอัญรัตน์  สร่างไธสง

ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายสมศักดิ์  ธนะเรืองสกุลไทย

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

นายไพโรจน์  แสงศรีมณีวงศ์

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

นายรัฐธีร์  ไชยอุดมพิทักษ์

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

นายศรายุทธ  ปิตานุวัฒน์

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์

นายปราจีน  ปีบไธสง

ครูผู้สอนหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ฯ

นางสาวพัชรินทร์  วาจี

ครูงานปกครอง

นายอนุตร  เติมสายทอง

ครูงานสื่อการเรียนการสอน

นายวรุฒ  สุขหงษ์

ครูงานปกครอง

นายโชคชัย  ดำเอี่ยม

ครูงานปกครอง

ว่าที่ร.ต.สุโชติ  ยิ้มถนอม

ครูงานปกครอง

นายณัฐวุฒิ  สังวรลิ

ครูงานแนะแนว

นางฐิตาพัศ  ลอยเมฆ

ครูงานแนะแนว

นางสาวกัญชพร  สุขขัง

ครูผู้สอนหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ฯ

นายกฤษฎา  มโนโชคกวินสกุล

ครูผู้สอนหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ฯ