ปรัชญาวิทยาลัย

สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

มารยาทดี รู้หน้าที่ มีวินัย

เอกลักษณ์

มีจิตอาสา