ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

              วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ (R-TECH) ตั้งอยู่เลขที่ 95/151 ซอยแจ้งวัฒนะ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร  บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์  02 –521 -3950-1  Website : www.r-tech.ac.th 

              ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 1 เป็นสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

              ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนประเภทอาชีวศึกษา ในนาม “โรงเรียนพณิชยการรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2525 ซึ่งตรงกับปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเปิดทำการสอนในสาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขาการตลาด และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              และใน ปีการศึกษา 2551 ได้ขอเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาเครื่องกลเรือพาณิชย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)