ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

              วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ (R-tech) ตั้งอยู่เลขที่ 95/151 หมู่ที่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210 บนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตที่ 1 เป็นสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนประเภทอาชีวศึกษา ในนาม “โรงเรียนเทคนิครัตนโกสินทร์ โรงเรียนพณิชยการรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2525 ซึ่งตรงกับปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดทำการสอน สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดทำการสอน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              ในปีการศึกษา 2551 ได้ขอเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
              ในปีการศึกษา 2552 ได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการรวมโรงเรียน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพาณิชยการรัตนโกสินทร์” ซึ่งต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนรัตนโกสินทร์เทคโนโลยี” เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
              ในปีการศึกษา 2553 ได้ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์(ทวิภาคี) รอบเช้า
              ในปีการศึกษา 2554 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์” โดยใช้ชื่อย่อว่า “วท.รกส.” และชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “R – Tech”
              ในปีการศึกษา 2557 ได้ขอเปลี่ยนแปลงเรื่องหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล (รอบเช้าและรอบบ่าย) หลักสูตร ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
              ในปีการศึกษา 2558 ได้ขอเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (รอบเช้าและรอบบ่าย) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (รอบเช้าและรอบบ่าย) สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
              ในปีการศึกษา 2559 ได้ขอเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทชาศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (รอบเช้า) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระบบปกติ) สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบปกติและ ทวิภาคี) รอบบ่าย