นายแพทย์วรวิทย์  วิศิษฐ์กิจการ

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

นางสาวนารีรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการ

นายณัฐเสฏฐ์  ชมภูแสง

รองผู้อำนวยการ

นางภัทรนันท์  ชมภูแสง

รองผู้อำนวยการ

นางเนาวรัตน์  ไทยถนอม

รองผู้จัดการ

นายอนุศักดิ์  ทรัพย์ประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายโกศล  วัฒนะประดิษฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวนันท์นภัส  เฉลยถ้อย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ

ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ศรีณรงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นางสาวขนิษฐา  ฟองจามร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นางสาวชญานิศา  พลราชม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร