สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

รูปเรือพาณิชย์และฟันเฟือง หมายถึง การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและศิลปกรรม
ล้อมรอบด้วยชื่อของวิทยาลัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยู่ในรูปวงกลม ประดุจความเป็นหนึ่งเดียวกัน มี่ความเป็นเลิศอันสูงสุด
เสากระโดงเรือสองเสา สื่อถึงทักษะความรู้ และทักษะชีวิต อย่างมีความสมดุลตามแนวคิดความเชื่อเชิงปรัชญายึดมั่นร่วมกันคือ
สามัคคีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี” อันสูงสุด เสากระโดงเรือสองเสาสื่อถึงทักษะความรู้
และทักษะชีวิต อย่างมีความสมดุลตามแนวคิดความเชื่อเชิงปรัชญายึดมั่นร่วมกันคือ “สามัคคีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

สีประจำวิทยาลัย

สีม่วง หมายถึง : ความมีมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความสง่ามงาม
สีขาว หมายถึง : ความบริสุทธิ์ ความดี

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ชัยพฤกษ์ : ต้นไม้แห่งความเป็นมงคล ความสำเร็จ และชัยชนะ