นางสาวพรนภา  ใจเที่ยงแท้

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวบุญญาพร  เปรมมุณี

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสาวชลิญา ไชยสิทธิ์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวดวงรัตน์ วีระกาญจนพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม/ท่องเที่ยว

นายจตุพร  ขวัญมา

หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นางพรสมัย  เอี่ยมทองจรัส

หัวหน้าหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ฯ