นายกรกฎ  บัวหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ

นางสาวอารีรัตน์  วงศ์ศิลป์

เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

นางสาวณัฐกมล  ทรัพย์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายธนวัฒน์  ทิราพืช

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนและเทคโนโลยี

นายจิรภัทร  พันธุพล

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนและเทคโนโลยี

นายธราเทพ  พุมไสว

เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุสาขาช่างยนต์

นายสุธาวุฒิ ชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง