นายกรกฎ  บัวหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ

นางสาวเจริญตา  ฟองจามร

เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

นางสาวณัฐกมล  ทรัพย์ประเสริฐ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายธนวัฒน์  ทิราพืช

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนและเทคโนโลยี

นายจิรภัทร  พันธุพล

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนและเทคโนโลยี

นายกฤติศักดิ์  แย้มประโคน

เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุสาขาช่างยนต์

นายสุธาวุฒิ ชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง